Lieldienas, Lieldienu tautasdziesmas, pantiņi

Daži raksturvārdi (birkas):Balts, Brālis, Lieldiena, Māsa, Ola, Saule, Sudrabs, Šūpoles, Šūpulis, Zaķis, Zelts

Kārtot: [A-Z] [Z-A]


Zinu, zinu, bet neteikšu,
Kur Lieldienu zaķis guļ:
Aiz upītes kalniņā,
Sīkā kārklu krūmiņā. 19
Visu garu ziemīnu
Plāceņus ēdu,
Nu nāca Lieldiena
Ar baltām olām. 27
Vāķies prom, gavēnīti,
A to miežu plācenīti:
Lielādiena atveduse
Košu olu vezumīnu. 24
Vai, vai, lieldiena,
Tavu garu gaveņu!
Apēdu māmiņai
Trīs pūri kaņepu,
Trīs pūri kaņepu,
Deviņus pīragus,
Šos garus gaveņus
Gavedama. 1
Telīšu labadi
Šūpoties gāju,
Lai manas telītes
Pienīgas augtu. 67
Šūpoties man gribējās,
Maz bij man dāvaniņu;
Došu olu kārējam,
Olas čaulu metējam. 58
Šūpojies, karājies,
Pats šūpuļu kārējiņš;
Kam tu kāri šūpulītes
Dziļas upes maliņā. 42
Šūpo mani, tautu dēls,
Līdz bērzīna galotnei:
Augstu cēlu es galvīnu,
Stalti nešu vainadzīnu.(c)http://tradic.ija.lv/lieldienu-tautasdziesmas/ 70
Šūpajati, līgajati!
Kas iesēda šūpulē?
Mūs' māsiņa iesēduse,
Sīku rakstu rakstitaja,
Sīku rakstu rakstitaja,
Raibu cimdu aditaja. 15
Spīdi nu, saulīte,
Lieldienas rītā,
Cērtat, bālīni,
Ozola kārtis,
Kad nāks Lieldiena,
Šūpulas karat.
Spīdi nu, saulīte,
Lieldienas rītā,
Nu mūsu bālīni
Šūpulas kāra.
Krāsosim, māsīnas,
Olīnas raibas,
Bālīniem vajaga
Šūpulu tiesu,
Šūpulu kārējam
Olīnu došu,
Auguma sviedējam
Olīnas čaulu.
Kālabad masīna
Tik smagi sviest?
Tā visas olīnas
Apēda pati.
Trīs gadi pazinu
Šūpuļa vietu;
Neauga maurīts,
Ne ābolīts. 49
Spīdi nu, saulīte,
Ābeļu dārzā;
Tur man bāliņi
Šūpoles kāra. 50
Silta silta saulīte
Istabas galā;
Zaļa zaļa zālīte
Lieldienas rīta. 13
Sen gaidīju, nu atnāca
Diženais lielais rīts,
Nu varēja šūpoties,
Jaunas meitas skatīties. 18
Piecu brāļu māsa biju,
Piecas ripas pūriņā;
Kad atnāca Lieldienīte,
Ar brāļiem ripojos. 26
Pervēsim, māsiņas,
Raibas oliņas,
Šķiņķosim bāliņam
Lieldienas rītā. 25
Pavadu Lieldienu
Par augstu kalnu,
Caur zaļu birzi
Upītes mala. 74
Pasvīditi, pasvīditi,
Muni bolti bōleleni.
Dūšu ūlu, dūšu ūlu,
Na par šyupļa svīdumeņu,
Par šyupeļa kōrumeņu.
Kas kōre šyupeli,
Tam dūšu ūlu;
Kas vyna gradzynus,
Tam ūlas čaulu. 55
Pašūpo, brāleniņ,
Došu olu, došu olu!
Man vistiņas dētin dēja,
Kladzināt kladzinaja. 14
Pašūpo, bāleliņi,
Došu olu, došu olu:
Man vistiņas dētin dēja,
Kladzināt kladzināja. 54
Nekarat šūpulīti
Aramā zemītē:
Ne tur auga mieži rudzi,
Balandītes vien ziedēja. 43
Nāc, māsiņa, kad nākdama,
Nāc Lieldien uz brāļiem:
Lieldien brāļi alu dara,
Lieldien kāra šūpulītes. 23
Nāc nākdama, Lieladiena,
Visi bērni tevi gaida,
Visi bērni tevi gaida,
Aiz vārtiem sasēduši. 10
Nāc nākdama, liela diena,
Visi bērni tevi gaida,
Visi bērni tevi gaida,
Aiz vārtiem sasēduši. 80
Met mani, Jēcit,
Neraustidamis,
Es tev solišu
Diženu brūti,
Es tev solišu
Riekstuļu Minni;
Ja tās negribi,
Dabusi citu. 78
Man pakāre brāleliņš
Vizuļotu šūpoli;
Skan podziņa, skan zīlite,
Skan vizuļu šūpolit'. 77
Man pakāra bāleliņi
Vizulīšu šūpolītes;
Skan podziņas, skan zīlītes,
Skan vizuļu šūpolītes. 63
Liniņu labad
Šūpoles kāra,
Lai aug liniņi
Kā šūpolītes. 3
Lieldieniņa, bāleliņi,
Kur kārsim šūpulīti?
Ne māsiņa raušus cepa,
Ne vistiņas olas dēja. 51
Lieldiene vaicā,
Kas kāra šūpules,
- Jānīts, Pēters,
Tie brālēliņi. 35
Lieldienas, Lieldienas!
Vesels kā pūpols,
Vesels kā rutkis!
Audz apaļš kā pūpols!(c)http://tradic.ija.lv/lieldienu-tautasdziesmas/ 30
Lieldienas, Lieldienas!
Slimība laukā,
Veselība iekšā!
Veseli, veseli! 29
Lieldienas rītā
Ziedēj' zaja zālīte;
Pats Dieviņš staigāja
Pa zaļu zālīti. 12
Lieldienas rītā
Sarkana saule;
Māršiņas villānei
Sarkanas bārstis. 82
Lieldiena, māmulīte,
Kur kārsim šūpulīti?
- Kār' priedei, kār' eglē,
Kār' mazai bērziņai. 34
Lieldiena vaicāja;
Kur kārsim šūpoles?
- Uz augsta kalna,
Lielceļa malā. 31
Lieldiena vaicaja,
Kur kārs šūpules.
Avota kalnā
Siltajā saulē. 76
Lieldiena vaicāja,
Kur kārs šūpules:
Avota kalnā
Sudraba stulpos. 79
Lieldien gāju šūpoties,
Lai liniņi gari aug;
Pīrāgus čūšināt,
Lai telītes raibas aug. 66
Lielasdienas, Lielasdienas,
Cepiet raušus krāsnīnās,
Raudziet alu, vāriet olas,
Lai es varu priecāties!  2
Lielāsdienas rītiņā
Agri gāju šupoties,
Lai redzēju koku galos
Zelta sauli margojam. 71
Lieladiena, māmulīte,
Kur kārsime šūpulīti?
- Āz kalniņa lejiņēje,
Tai ābola sētiņēje. 33
Lakstīgalas meita biju,
Dziedādama vien staigāju;
Kad aināca Lieldienīna,
Virs zariem šūpojosi. 72
Ko tās šūpules
Tik gauži raud?
Vecu vīru kārtas,
Ne jaunu puišu. 64
Ko es došu, ko es došu
Šūpulīšu kārējam?
Došu cimdus, došu zeķes,
Līdz zemei linu kreklu. 57
Ko es došu metējam,
Ko šūpuļa kārējam?
Olu došu metējam,
Olas čaulu kārējam. 56
Ko es došu brālītim
Par šūpuļa kārumiņu:
Ne māmiņa raušus cepa,
Ne vistiņa olas dēja. 52
Klausījosi, brīnījosi,
Kas aiz kalna gavilēja:
Lieldieniņa braukšus brauca,
Asnus veda vezumai. 11
Kas to Lieldienu
lešūpoja,
Tam auga liniņi,
Tam kaņepītes. 65
Karat, braļi, šūpulītes
Augstā kalna galiņā,
Lai redzēja tā māsiņa,
Kas tautiņu lejiņā. 39
Karat, brāļi, šūpolītes
Ozoliņa kārtiņām:
Nāks māsiņa šūpoties
Visas trejas Lieldieniņas. 47
Kar, brālīt, šupolītes,
Nekar meža maliņā:
Siliņā asi zari,
Norauj manu vainadziņu. 45
Kar, bāliņi, šūpulīti,
Nekar upes maliņā;
Trūkst virvīte dārdēdama,
Krīt māsiņa upītē. 41
Kāp, kāp, Anniņa,-
Kas tevi šūpās?
Še nava tava,
Kas tevi šūpās. 75
Kalpa kārts šūpulītis
No vecām virvītēm;
Būt' kāruši mani brāļi,
Būt' sudraba virvītēm. 62
Kaimiņu meitīnas,
Kur kārsim šūpoles?
- Klētīnas sānos,
Baltu bērzu zaros. 38
Iešūpaja, ielīgoja,-
Kas iekāpa šūpulī?
Tautu dēlis, mūs bralitis,
Tie iekāpa šūpulī. 16
Gudri mani bāleliņi,
Šķūnī kāra šūpulītes,
Lai māsai nesamirka
Vizulīšu vainadziņš. 40
Ganiņš biju, ganos gāju,
Sedzu gana villainīti;
Diža liela Lieladiena,
Maza mana villainīte. 73
Es nopēru bāleliņu
Ar baltiem pūpoliem,
Lai aug mans bāleliņš
Kā apaļš pūpoliņš. 28
Es ar savu mīļako
Lieldienās šūpojos;
Viņš ievēra zelta viervu,
Es sudraba gredzeniņu. 17
Es ar savu bāleliņu
Lieldienās šūpojos;
Viegli tek šūpolītes,
Lieldieniņu daudzinot. 69
Ēd, vistīna, kviešu graudus,
Dēj oliņas Lieldienām:
Daudz bij man bālēlīnu,
Baltu olu ēdājīnu. 22
Došu olu bāliņam
Par šūpuļa kārumiņu:
Man vistiņas dētin dēja,
Kladzināt kladzināja. 53
Dodu olu bāliņami
Par šūpuļa kārumiņu,
Divas dodu tautiešami
Par augsto šūpošanu. 59
Dēj, mana vistiņa,
Trīs olas dienā!
Nāks mana māsiņa
Ar mazu bērniņu. 9
Cērtiet, brāļi, oša kārtis,
Vītejiet saulitē:
Še teicās tautu meita
Lieldien nākt šūpoties. 81
Cērtiet, brāļi, bērzu kārtes,
Vītējiet saulītē;
Še dzīrās mūs' māsiņa
Lieldien' nākt šūpoties. 48
Čeikstēt čeikst, klaudzēt klaudz
Tautu kārtas šoupulītes;
Ka kārs muni brālēliņi,
Ni čeikstēs, ni klaudzēs. 61
Brāļi, brāļi, Lieladiena,
Kur kārsim šūpulīti?
- Kalniņā, liepiņā,
Lai māsiņas šūpojās. 37
Brāļi, brāļi, Lieladiena,
Kur kārsim šūpulīti?
- Aiz upītes kalniņā
Div' sudraba ozoliņi. 36
Brāļi, brāļi, liela diena,
Kur kārsim šūpuliti?
-Kārsim liepas galiņāi,
Lai māsiņas līgojās. 8
Brāļi kāre šūpulīti
Ozolīnu starpīnā;
Meitas nāce šūpoties
Trešajās Lieldienās. 46
Augsti mani bāleniņi,
Augsti kāra šūpuliti;
Tautu meita zema resna,
Tai vajaga palēceknes. 6
Augsti mani bāleliņi,
Augstu kāra šūpokliti;
Tautu meita niiekāpa,
Pakāpiena nilikuse. 7
Aramāi zemītē
Šūpulīti nekarat:
Aramāi zemītē
Zelta nauda apakša. 44
Alu, alu bāliņam
Par šūpoļu kārumiņu:
Tas cēlās rītā agri
Virvei lūku darināt. 60
Ai, oditi, miguliti,
Nekod mani šovakar!
Es jau gan šūpojos
Visas trīs lielas dienas:
Pirmo dienu, vidus dienu,
Pēdejdienas vakariņu. 4
Ai, odiņi, masališi,
Neēdiet šovakar:
Jau es gan šūpojos
Visas trīs lieldieniņas. 5
Ai zaķīti, garausīti,
Kā es tevi sen gaidīju
Ar raibām oliņām,
Ar kadiķu ziediņiem. 20
Ai odiņi, masalīši,
Neēdiet šovasar:
Jau es gan šūpojos
Visas trīs Lieldieniņas. 68
Ai lielāi Lieladiena,
Kur karsim šūpulīti?
- Aiz kalniņa lejiņā,
Sidrabiņa ozolā. 32
Ai bagāti Lieldiensvētki,
Lieli olu gribētāji:
Trīs dieniņas, trīs naksniņas
Zaga olas vistiņām. 21

Lieldienas

Virtual Photo Gallery

Tautasdziesmu autors — Tauta.

Priecīgas Lieldienas!

Lieldienu ola

Vietni sakārtoja un uzkodēja: © 2012 - 2014 BlackHalt.